Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży ma możliwość otrzymania 1 % podatku poprzez „FUNDACJĘ DLA MŁODZIEŻY”, która jednocześnie ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). Fundacja została założona w celu szerzenia i upowszechniania chrześcijańskich wartości, w szczególności wspierania działalności formacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej młodzieży. Dzięki Waszemu wsparciu możemy lepiej realizować naszą misję.
Co zrobić aby oddać 1% swojego podatku na cele KSM? Wystarczy w odpowiednich rubrykach w zeznaniu podatkowym wpisać kwotę (1% podatku) oraz numer KRS: 0000339553 a w rubryce cel szczegółowy: KSM BIAŁYSTOK
Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym ofiarodawcom. Każda, najmniejsza nawet kwota przekazana na rzecz Fundacji z dopiskiem KSM BIAŁYSTOK pomoże w realizacji inicjatyw Akademickiego Koła KSM przy Uniwersytecie w Białymstoku. Są to głównie profesjonalne przedsięwzięcia naukowe takie jak konferencje, sympozja, czy wykłady otwarte.

5 CZERWCA 2017 godz. 12:00 – 16:30

Aula widowiskowa Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB Białystok, ul. Świerkowa 20 WSTĘP WOLNY

Konferencja Naukowa (R)EWOLUCJA OJCOSTWA

Celem konferencji jest interdyscyplinarna debata naukowa nad szeroko rozumianym zagadnieniem społecznym, jakim jest ojcostwo. Zaproszeni goście będą przedstawiać zagadnienie ojcostwa w perspektywie historycznej, jako długoterminowe przemiany dążące do coraz doskonalszych form (ewolucja ojcostwa) lub przemiany gwałtowne, często radykalnie zmieniające funkcje, jakie spełnia ojciec w rodzinie i społeczeństwie (rewolucja ojcostwa). Na zagadnienie ojcostwa spojrzą osoby reprezentujące takie dziedziny jak: biologia, filozofia, profilaktyka społeczna, prawo, psychologia, pedagogika, teologia.

Program Konferencji Naukowej
„(R)EWOLUCJA OJCOSTWA”

 • 12:00 – Uroczyste otwarcie konferencji
  prof. dr hab. Izabela Święcicka (Rektor Uniwersytetu w Białymstoku ds. nauki)
  dr Krzysztof Czykier(Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii ds. studentów)
 • dr hab. Krzysztof Wojcieszek, prof. Pedagogium (biolog, filozof, pedagog, Pedagogium WSNS)
  „Między Tatą a tatą”
 • mec. Bartosz Lewandowski (prawnik, Instytut Nauk o Państwie i Prawie UW)
  „Temida wobec ojca - pokorna kochanka czy bezwzględna femme fatale? Ojcostwo z perspektywy prawnika”
 • dr Piotr Szczukiewicz (psycholog, psychoterapeuta, Instytut Psychologii UMSC)
  „O byciu i stawaniu się ojcem. Psychologiczna problematyka ojcostwa”
 • dr Piotr Sosnowski SDB (teolog, pedagog, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku)
  „Ojcostwo - deficyty i suplementy! A może inna droga?”
 • mgr Marcin Głuszyk (pedagog, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży)
  „Oblicza ojcostwa w życiorysach podopiecznych młodzieżowych placówek resocjalizacyjnych”
 • Przerwa
 • 14:30 – 16:30 – Projekcja filmu „Father0” + Debata

 • Prowadzenie – Krzysztof Szubzda (konferansjer, aktor kabaretowy, dziennikarz)

  Pobierz plakat konferencji:
  Pobierz w formacie pdf

Filmy

Zdjęcia

Prelegenci

dr hab. Krzysztof Wojcieszek, prof. Pedagogium WSNS

Profesor Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu); doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie – obecnie UKSW); etyk (Uniwersytet Łódzki); biolog molekularny (Uniwersytet Łódzki). Kierownik Zakładu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej w Pedagogium WSNS. Członek Rady Naukowej Pedagogium oraz Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia. Ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) ds. profilaktyki dzieci i młodzieży. Współpracownik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Konsultant Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski. Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. W przeszłości pełnił funkcję kierownika merytorycznego Profesjonalnej Szkoły Profilaktyki Szkolnej i Rodzinnej Fundacji ETOH. Był także Dyrektorem Centrum Metodycznego Pomocy PsychologicznoPedagogicznej MEN oraz członkiem rady doradczej przy Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Abstynenckich. W latach 2010-2011 pełnił funkcję prezesa Europejskiego Towarzystwa Badań nad Profilaktyką (EUSPR). Specjalista w zakresie: uzależnień i zachowań ryzykownych młodzieży; profilaktyki patologii społecznych, psychologii i pedagogiki w nurcie chrześcijańskim. Autor wielu programów profilaktycznych: „Noe”, „Debata”, „Korekta”, „Szlaban”, „Sprzedawcy”, „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, „ARS, czyli jak dbać o miłość”, „Dżungla” i innych. Autor ponad 150 artykułów i książek, m.in.: „Nasze dzieci w dżungli życia. Jak pomóc im przetrwać” (2016), „ARS, czyli jak dbać o miłość. Podręcznik programu profilaktycznego” (2014), „Optymalizacja profilaktyki problemów alkoholowych. Pedagogiczne implikacje grupowych interwencji krótkoterminowych” (2013), „Człowiek spotyka alkohol. Filozoficzne podstawy wychowania do trzeźwości w ujęciu tomistycznym” (2010), „Na początku była rozpacz… Antropologiczne podstawy profilaktyki” (2005), „Stworzony i zrodzony. Metafizyczne wyjaśnienia biologicznego konstytuowania się człowieka w poglądach św. Tomasza z Akwinu – próba aktualizacji” (2000). Ojciec trzech córek.

mec. Bartosz Lewandowski

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2012 r.). W 2014 r. ukończył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, podczas której odbywał praktykę w jednostkach prokuratury oraz sądach powszechnych na terenie Warszawy, zapoznając się ze specyfiką pracy w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W latach 2014-2016 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a w 2017 r. uzyskał pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego (Izba Adwokacka w Warszawie). Jest doktorantem w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi działalność naukową i dydaktyczną z zakresu socjologii prawa, doktryn polityczno-prawnych, teorii prawa oraz problematyki działania biegłych sądowych. Autor publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, historii prawa oraz teorii i filozofii prawa, publikowanych w prestiżowych ogólnopolskich (m.in. w „Państwie i Prawie” czy „Przeglądzie Sejmowym”) oraz międzynarodowych periodykach naukowych. Koordynator Programu Interwencji Procesowej Instytutu na rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris” w Warszawie oraz współpracownik „Parchimowicz & Kwaśniewski Spółka Adwokacka” sp. k. w Warszawie, w której odpowiada za dział prawa karnego i prawa rodzinnego.

dr Piotr Szczukiewicz

Psycholog, psychoterapeuta, zajmuje się terapią psychologiczną młodzieży i dorosłych oraz terapią małżeństw w Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin im. prof. Włodzimierza Fijałkowskiego w Lublinie, prowadzi praktykę prywatną w ramach Ośrodka „Inigo”. Jest wykładowcą na Wydziale Pedagogicznym w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach oraz Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się m.in. problematyką kryzysów psychicznych i psychologią uzależnień oraz logoterapią Viktora E. Frankla. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień oraz Viktor Frankl Institute of Logotherapy. Realizator i współautor programów psychoprofilaktycznych, należy do zespołu, który opracował i wdrażał Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Lublinie. Autor artykułów naukowych i popularnonaukowych – współpracuje z miesięcznikiem „Świat Problemów” oraz dwumiesięcznikiem „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”. Jest redaktorem prac zbiorowych: „Przemoc domowa – wybrane zagadnienia” (2007) oraz „Między zdrowiem a chorobą – problemy ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” (2015). Autor książek: „Rozwój psychospołeczny a tożsamość” (1998), „O pomaganiu i psychoterapeutach” (2005), „Drogi do zdrowia – listy terapeutyczne do alkoholików i ich bliskich” (2015). Jest żonaty, ma czworo dzieci.

ks. dr Piotr Sosnowski SDB

Salezjanin, wykładowca homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego (WSD TS) w Krakowie. Absolwent Akademii Teologii Katolickiej, doktor nauk teologicznych o specjalności homiletyka (UKSW), ukończył studia z zakresu resocjalizacji i socjoterapii, pierwszy poziom terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach TSR (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). Pracował jako wykładowca w WSD TS w Łodzi, Archidiecezjalnym WSD w Łodzi oraz w WSD Księży Orionistów w Zduńskiej Woli. Był duszpasterzem akademickim w Łodzi, współtworzył Ośrodek Młodzieżowo-Powołaniowy „Emaus” w Czerwińsku nad Wisłą oraz Salezjański Ruch Ewangelizacyjny „SARUEL”. Interesuje się działalnością misyjną, czego kwintesencją były wyjazdy na Kamczatkę. Autor publikacji książkowych: „W drodze do Emaus”, „Nauczycielu dobry”, „Idźcie do Galilei”, „Credo”, „Historia, która trwa. 10 lat działalności oświatowo-wychowawczej w Różanymstoku”. Od dziesięciu lat pracuje jako dyrektor pedagogiczny w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym i Socjoterapii w Różanymstoku, tam również pełni funkcję dyrektora wspólnoty salezjańskiej.

mgr Marcin Głuszyk

Wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży, prezes fundacji Akademia Młodzieży (www.akademiamlodziezy.pl), autor koncepcji metody pracy z podopiecznymi placówek resocjalizacyjnych - twórczości narreacyjnej. Pomysłodawca i lider grupy artystycznej ArtCrew (www.artcrew.pl) działającej przy MOW Trzebież, tworzącej prezentacje, w których młodzi ludzie poprzez sztukę opowiadają o swoim życiu. Pomysłodawca i kurator ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Młodzieży z MOW i MOS "PRZETWORNIK" (www.przetwornik.info) . Koordynator kilkudziesięciu projektów z zakresu edukacji pozaformalnej z udziałem podopiecznych młodzieżowych placówek resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, w tym m.in. międzynarodowych wymian młodzieży. Współtwórca filmu fabularnego „FATHER0” opowiadającego o relacjach podopiecznych ośrodka wychowawczego z ich ojcami.

Film „Father0”

Podczas konferencji zostanie zaprezentowany film fabularny „FATHER0”, w którym występują podopieczni placówki resocjalizacyjnej – Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży. Jest to opowieść o różnych relacjach młodych chłopców z ojcami „nieobecnymi, nieznajomymi”. Ścieżkę dźwiękową do filmu stanowią utwory zespołu LUXTORPEDA.
Więcej o filmie na stronie:
father0.akademiamlodziezy.pl